سلام، کنید یا

ثبت نام کاربرهای قدیم صندوق


کاربران قدیمی صندوق، کسانی هستند که از طریق شعب صندوق ثبت نام نموده اند. لذا برای دریافت اطلاعات از صندوق، و ایجاد حساب کاربری و جهت استفاده از خدمات کامل این سامانه، مجدد فقط با وارد کردن کد ملی خود ثبت نام نمایید.

ثبت نام

ثبت نام کاربرهای حقیقی


کاربران حقیقی درصورتی که تاکنون در هیچ یک از صندوق های سرمایه گذاری این سامانه سرمایه گذاری ننموده اید، از طریق این گزینه ثبت نام نمایید.


ثبت نام